ثبت پیشنهاد

این قسمت توسط دبیرخانه کمیته تکمیل می شود.
در این قسمت عنوان فعالیت.طرح و ... درج می شود.
شماره:
تاریخ:
موضوع پیشنهاد:
در این قسمت توضیحات لازم در خصوص وضعیت فعلی پیشنهاد تشریح می گردد.
در این قسمت توضیحات لازم در خصوص تغییراتی که مورد نظر است به صورت واضح و با ذکر جزئیات درج می شود.
وضع موجود:
برآورد هزینه اجرای پیشنهاد(در صورت داشتن هزینه)(ریال):
انتخاب فایل:
وضع پیشنهادی:

مشخصات پیشنهاد دهنده یا پیشنهاد دهندگان

نام و نام خانوادگی مقطع و رشته تحصیلی عنوان پست سازمانی واحد سازمانی تلفن تماس درصد مشارکت تایید

پیگیری پیشنهاد

برای پیگیری پیشنهاد کد رهگیری خود را وارد کنید.